فارسی English

انواع دربها -> درب سرعت بالادرب سریع بالا رونده فلکس آپ
درب سریع بالا رونده رول آپ
نمونه اجرا شده در شرکت حایر
نمونه اجرا شده در شرکت ناصر پلاستیک

 -


 -


درب سریع بالا رونده فلکس آپ

درب سریع بالا رونده فلکس آپ -


درب سریع بالا رونده رول آپ

درب سریع بالا رونده رول آپ -


نمونه اجرا شده در شرکت حایر

نمونه اجرا شده در شرکت حایر -


نمونه اجرا شده در شرکت ناصر پلاستیک

نمونه اجرا شده در شرکت ناصر پلاستیک -